ADANA TİCARET ODASI

Proje Mersin-Adana ana yaklaşım akslarından biri üzerinde yer almaktadır. Bölge yeniden dönüşmektedir. Ticaret Odası arsası bu bölge içinde odak olarak da belirleyici bir pozisyona sahiptir. Programın yoğunluğunun yarattığı limitleri ortadan kaldırılmaya çalışıldı.

Yapı gerek mimari gerek strüktür gerek de infra strüktür anlamında güçlü bir ifadeye sahiptir.

Mimari olarak her açıdan farklı perspektif yaratan mimari dil özellikle zemin kat düzleminde mümkün olduğunca küçültülerek kentle daha kuvvetli bağ kurabilecek meydan yaratılmaya çalışıldı. Yapıyı koruyan saçak elemanın arkaya doğru son katın kendisini oluşturmakta ve algı olarak saçak görüntüsünü bozuma uğratmaktadır.

Yapı genel olarak dinamik ve kuvvetli bir algıya sahiptir. Formu biçimlendiren ana faktör, bölgenin iklim ve yönlenme gibi iklim kriterleridir. Kuzey istikametinde kontrollü bir açılım sağlanmıştır. Bu bölgeden gelen rüzgar etkileri gözetilmiştir. Güney istikametinde geniş saçak ana yol aksına bakan cephenin güneşten korunmasında önemli rol üstlenmistir. Güney doğu ve saçak altında şeffalaşırken, güney batı istikametinde metal bir tül sistemle saklanmıştır. Batı yönünde ise yapı çoğunlukla yine metal tül sistemle perdelenerek arkasına saklanmıştır. Doğu istikametinde ise daha şeffaf bir cephe oluşturulmuştur. Yapı orta alanı tüm katlar arasında güneyden gelen rüzgarın iç mekanda dolaşarak dışarı atılması için düşünülmüştür.

Programa göre kullanım olarak bakıldığında yapıya zemin düzleminde 2 farklı giriş önerilmiştir.  Ana yol üzerinde  güney cephesinde karşılayıcı nitelikte vip-protokol girişi ile kuzey batı tarafında üye işlemleri için ayrı bir giriş önerilmiştir. Üye işlemler yapının batı istikametinde zemin dahil 4 kata yerleştirilmiştir. Yapının diğer katlarıyla kontrollü geçiş alanı ile personel olarak erişim hazırlanmıştır.

Zemin katta ana girişte lobi ile sergileme alanı ve 1.bodrum kata yerleştirilen konferans ve eğitim katına geçis atriumu vardır. 1. Bodrum katta tam donanımlı bir konferans salonu, fuayesi ve toplantı-eğitim alanlarından oluşan bir kattır. 2. Bodrum katı programda belirtilen özel arşiv ve stok alanları ile elektromekanik alanları barındırmaktadır. 3-4-5 bodrum katları ise otopark ve sığınak olarak düşünülmüştür. Zemin kat üstünden itibaren ofis ve çalışma alanları oluşturulmuş olup en üst kata meclis salonu yerleştirilmiştir.

Yapı yeşil yapı olarak tasarlandı. Prensip olarak zemin suyunun ısıtılıp, soğutulması prensibiyle ek mekanik donanım gerektirmeden (bkz. mekanik rapor) işletme sürecine önemli katma değer sağlayacak bir yeşil yapıdır. Yapının dış kabuğu ve döşeme sistemi metabolikleşmiş bir yapıya sahiptir. Dış kabuk gerek güneşin olumsuz etkilerini ortadan kaldıracak bir metal mesh olarak şeffaf alanlarda kullanılırken, dolu olan yüzeylerde oluşturulan çift cidarlı boşluk ile yapının iklimlendirilmesine katma değer sağlanmıştır. Bu sandviç cephe strüktürü iç mekandaki kardondioksitin çekilip bu alana basılması suretiyle hava bariyeri ve izolasyon alanı yaratılmaktadır. Aynı zamanda zemin suyunun ısıtılıp soğutularak, bu alanda istenen ısıtma ve soğutma zone u yaratılmıştır. Döşeme sisteminin boşluklu kompozit yapısı açıkta ilave mekanik bir yapılanmayı ortadan kaldırarak, konforlu bir kullanım sağlayacaktır.

Yapısal sistem olarak 2 ayrı öneri ile ilerlenebilmektedir. Bunlardan biri çelik strüktür ve betonarme döşeme sisteminden oluşan kompozit bir sistem. Burada döşeme sistemi post tension olarak kurgulanabilmektedir. Dış kabuk ise çerçeve yaratacak bir strüktür ağı ile veya eğik strüktür elemanlarıyla oluşturulabilmektedir. İkinci öneri ise (statik rapor buna göre oluşturuldu) betonarme kompozit bir sistem olarak düşünüldü. Düşey strüktür elemanları da betonarme olup, cephelerde eğik kolonlar olarak kurgulandı. Cephe ise ayrı çelik strüktür çerçeve sistemi ile askıya alındı. Bu sistemde chilled boşluklu döşeme oluşturuldu.

Aynı zamanda güneş enerjisinden faydalanma olarak yapının geniş çatı saçağının üstü PV paneller ile kaplandı.

Yer: Adana

Tarih: 2014